2-h

(ENG) map pieces

 • Ages: 6-9 y/o
 • Location: School yard
 • Duration: 15-20 minutes
 • Aim:
 1. Getting to know the map and learning how the map is made
 2. Outlining the map and remembering the familiar school environment
 3. Combining map blocks and exercise the mind
 • Description:
 1. Children look at the map pieces and try to identify the position of the checkpoint on the map
 2. After identifying the locations of the control, the children navigates through the map pieces / controls in numerical order
 • Equipment:
 1. 10x school maps
 2. 9x orienteering flags / ribbons for the controls and the start / finish area
 3. 10x blank papers / cardboard
 • Preparation:
 1. Print 10 school maps
 2. Cut nine (9) similar pieces of map from original school maps (see example picture below)
 3. Choose the venue (start and finish area) of your choice
 4. Mark the assembly point (start = triangle, finish = "double circle") in red on the map pieces
 5. Select 8 checkpoints of your choice and mark them on the rest of the map pieces with red circles, one (1) circle / map piece
 6. Add the serial number next to the circles
 7. You can mark different numbers / order for the map pieces. In this case, the participants will not move along the map pieces (controls) in the same order
 8. Glue the ready-made map pieces ( 8 for checkpoints + 1 for assembly point) on blank papers / cardboard
 9. Note: it is good to always have the gathering place at the center (see picture)
 10. Protect the finished map block maps with map plastic or laminate them
 • Implementation:
 1. Divide participants into pairs or small groups
 2. Distribute at least one map to each pair / group
 3. Before the exercise, explore together the school yard. Buildings, fences, objects, etc.
 4. Pairs / groups can leave at the same time
 5. You can come to the gathering place for tips during the exercise
 • Variations:
 1. Map tiles are rotated in numerical order (or in random order)
 2. If each control has a different feature, you can also apply the exercise as a memory game, in which participants must remember at the end what the controls features were

(fin) KARTTAVÄLIPALA

 • Ikä: 3-6. luokka
 • Paikka: Koulun piha
 • Kesto: 15-20 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttaan tutustuminen ja karttamerkkien oppiminen.

2. Karttakuvan hahmottaminen ja tutun kouluympäristön muistaminen.

3. Karttapalojen yhdistäminen ja päättelykyvyn harjoittaminen.

 • Kuvaus:

1. Lapset katsovat karttapaloja ja yrittävät tunnistaa kartalta rastin sijainnin.

2. Rastien sijainnit tunnistettuaan lapset kiertävät karttapaloja/rasteja numerojärjestyksessä.

 • Välineet:

1. 10 kpl ”työstökarttaa” (pihakarttaa).

2. 9 kpl rastilippuja/ nauhoja/ merkkejä rasteille ja kokoontumispaikalle.

3. 10 kpl valmista karttapalakarttaa.

 • Suunnittelu:

1. Tulosta 10 kpl ”työstökarttoja” (pihakarttoja).

2. Leikkaa ”työstökartoista” yhdeksän (9) samanlaista karttapalaa (kts. kuva).

3. Valitse mieleisesi kokoontumispaikka (lähtö- ja maalialue).

4. Merkitse kokoontumispaikka (lähtö=kolmio, maali= ”tuplaympyrä”) punaisella värillä karttapaloihin.

5. Valitse 8 kpl mieleistäsi rastipistettä ja merkitse rastipisteet loppuihin karttapaloihin.

punaisella ympyrällä, yksi (1) rasti/ karttapala.

6. Merkitse rastiympyröiden viereen myös järjestysnumero.

7. Voit merkata karttapaloihin eri numerot/ järjestyksen. Tällöin osallistujat eivät kierrä karttapaloja (rasteja) samassa järjestyksessä.

8. Liimaa valmiit karttapalat (8 rastia + kokoontumispaikka) tyhjälle paperille/kartongille.

9. Huom. kokoontumispaikan karttapala on hyvä olla aina keskellä (kts. kuva).

10. Vie rastilippu/nauha/merkki rastipisteille.

11. Suojaa valmiit karttapalakartat karttamuovilla.

 • Toteutus:

1. Jaa osallistujat pareihin tai pieniin ryhmiin.

2. Jaa jokaiselle parille/ryhmälle vähintään yksi karttapalakartta.

3. Käykää yhdessä läpi selkeimmät maastokohteet. Rakennukset, leikkikentät jne.

4. Parit/ ryhmät voivat lähteä samanaikaisesti.

5. Karttapalat kierretään numerojärjestyksessä (tai vapaavalintaisessa järjestyksessä).

6. Kokoontumispaikalta voi tulla hakemaan vinkkejä kesken harjoitteen.

7. Mikäli jokaisella rastilla on erilainen merkki, voit soveltaa harjoitusta myös muistipeliksi eli osallistujien tulee lopuksi muistaa mitä rasteilla oli.

 • Variaatiot:

1. Voit myös olla numeroimatta karttapaloja/ rasteja, jolloin rastit voi kiertää haluamassaan/ löytämässään järjestyksessä.

2. Voit viedä rasteille jonkin esineen (esim. urheiluväline). Osallistujien tulee muistaa mikä esine oli milläkin rastilla.