3-C

(ENG) circle-o

 • Ages: 9-12 y/o
 • Location: School yard / parkland
 • Duration: 10-15 minutes
 • Aim:
 1. Outline map view
 2. Understanding map symbols
 3. Collaboration in pairs and in groups
 • Description:
 1. Participants rotate the circular course in pairs or small groups
 2. Pairs / groups have to reach their first control and place an orienteering flag there, and after that they proceed along the course in numerical order
 • Equipment:
 1. 11x orienteering flags / ribbons for the checkpoints and the start / finish
 2. 10x different courses (each with a different 1st control)
 • Preparation:
 1. Print 10 maps
 2. Choose the venue (start and finish area) of your choice
 3. Mark the assembly point (start = triangle, finish = double circle) in red to each map
 4. Select the 10 checkpoints of your choice that are almost circular around the gathering place
 5. The controls should be located at almost the same running distance from the assembly point
 6. Mark the same controls on each map with a red circle
 7. Draw lines between circles
 8. Mark each map with a different first checkpoint
 9. After that, number the remaining controls so that each track can be rotated in a circle shape
 10. You can choose the direction of rotation!
 11. Finally, draw a line connecting the start to the first control
 12. Copy one / two copies of each map so that each pair / group has ability to read their own map
 13. Protect the maps with map plastic
 14. Take one orienteering flag / ribbon to the assembly point for a denostration
 15. Stick a small tape on the control locations to make sure participants are putting their flags / ribbons in the right place (see Implementation)
 • Implementation:
 1. Divide participants into pairs or small groups
 2. Before the exercise, explore together the school yard. Buildings, fences, objects, etc.
 3. Each pair / group has a different map (circular order)
 4. Give each pair / group one flag / ribbon and give instructions to place it at the first checkpoint
 5. Couples / groups should all start at the same time
 6. After placing the first controls in the correct position, the couples / groups will continue rotate the circular course in numerical order
 7. It is also good for the instructor to go around the course and check if the participants were able to put their controls on to the right places
 • Variations:
 1. The couple / group will navigate all the course till their first control and they collect it
 2. Possible to change maps between groups or the direction in which they run the circular course

(FIN) YMPYRÄSUUNNISTUS

 • Ikä: 3-6. luokka
 • Paikka: Koulun piha, puistossa, maastossa
 • Kesto: 10-15 minuuttia
 • Tavoite:

1. Karttakuvan hahmottaminen.

2. Karttamerkkien ymmärtäminen.

3. Yhteistyö pareittain ja ryhmänä.

 • Kuvaus:

1. Osallistujat kiertävät ympyrän muotoista suunnistusrataa pareittain tai pienissä ryhmissä.

2. Parit/ ryhmät vievät ensin oman ensimmäinen rasti oikeaan paikkaan, jonka jälkeen vasta lähtevät kiertämään rataa ympäri numerojärjestyksessä.

 • Välineet:

1. 11 kpl rastilippuja/ nauhoja/ merkkejä rasteille ja kokoontumispaikalle.

2. 10 kpl erilaista rataa (jokaisessa eri 1. rasti).

 • Suunnittelu:

1. Tulosta 10 kpl karttoja.

2. Valitse mieleisesi kokoontumispaikka (lähtö- ja maalialue).

3. Merkitse kokoontumispaikka (lähtö=kolmio, maali= ”tuplaympyrä”) punaisella värillä jokaiseen karttaan.

4. Valitse 10 kpl mieleistäsi rastipistettä, jotka muodostavat lähes ympyrän kokoontumispaikan ympärille.

5. Rastien tulee olla lähes samalla etäisyydellä kokoontumispaikalta.

6. Merkitse samat rastipisteet jokaiseen karttaan punaisella ympyrällä.

7. Piirrä viivat rastiympyröiden väliin.

8. Merkitse jokaiseen karttaan rastiympyrän viereen eri 1. rasti.

9. Tämän jälkeen numeroi loputkin rastit niin, että jokainen rata voidaan kiertää ympyrän muotoisena.

10. Kiertosuunnan voit itse valita!

11. Piirrä lopuksi viiva vielä kokoontumispaikalta 1.rasteille.

12. Kopio jokaista karttaa yksi/kaksi kappaletta niin, että parilla/ryhmässä jokaisella on mahdollisuus lukea omaa karttaa.

13. Suojaa vielä kartat karttamuovilla.

14. Vie kokoontumispaikalle rastilippu/merkki malliksi.

15. Vie rasteille pieni nauha merkiksi, jotta osallistujat voivat olla varmoja, että laittavat rastilippunsa/merkkinsä oikealle paikalle, kts. kohta Toteutus.

 • Toteutus:

1. Jaa osallistujat pareihin tai pieniin ryhmiin.

2. Käykää yhdessä läpi selkeimmät maastokohteet. Rakennukset, leikkikentät jne.

3. Jokaisella parilla/ ryhmällä on eri ympyräsuunnistusrata/kartta.

4. Jaa jokaiselle parille/ryhmälle yksi rastilippu/merkki, jonka he laittavat omalle 1. rastille.

5. Parien/ ryhmien tulee lähteä samanaikaisesti!!!

6. Ensimmäisen rastin oikeaan paikkaan laitettuaan parit/ryhmät jatkavat.

ympyräsuunnistusradan kiertämistä numerojärjestyksessä.

7. Ohjaajankin on hyvä kiertää rata ja tarkistaa osasivatko osallistujat laittaa rastinsa oikeille paikoille.

 • Variaatiot:

1. Pari/ryhmä suunnistaa ympyrän omalle ensimmäiselle rastilleen asti ja kerää oman rastinsa pois

2. Karttojen vaihto ryhmittäin, radan kiertäminen toisinpäin